KASUTUSTINGIMUSED

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad kasutustingimused (Kasutustingimused) reguleerivad veebikeskkonna www.narvatechnique.ee (Veebikeskkond) kasutamist. Veebikeskkonna moodustavad mistahes dokumendid (sh pildid, videod jne), mis on kättesaadavad domeeni www.narvatechnique.ee või nende alamdomeenide kaudu, ning Veebikeskkonna kasutamiseks vajalikud andmebaasid.
1.2. Kasutustingimused on kättesaadavad Veebikeskkonnas aadressil www.narvatechnique.ee
1.3. Veebikeskkonna omanik ja haldaja on Narvatechnique OÜ (registrikood: 14695810; asukoht: Mõisa 7-32, Narva linn, Ida-Viru maakond, 21004; telefon: 5818 0996; e-post: info@narvatechnique.ee; edaspidi: Narvatechnique).
1.4. Veebikeskkonna kasutajaks (Kasutaja) on iga isik, kes kasutab Veebikeskkonda.
1.5. Kasutustingimuste mõistes on Veebikeskkonna kasutamine mistahes Veebikeskkonna moodustava dokumendi allalaadimine, avamine või muul viisil töötlemine.
1.6. Veebikeskkonna kasutamise eelduseks on Kasutustingimustega nõustumine. Kui Kasutaja Kasutustingimustega ei nõustu, siis ei ole Kasutajal õigust Veebikeskkonda kasutada. Kasutajal on õigus kasutada Veebikeskkonda üksnes kooskõlas Kasutustingimustega.
1.7. Veebikeskkonda kasutama asudes sõlmib Kasutaja Narvatechniquega lepingu (Leping), mille tingimused sisalduvad Kasutustingimustes.
1.8. Narvatechnique pakub Veebikeskkonna vahendusel Kasutajale erinevaid teenuseid (Teenused). Juhul kui Kasutaja ja Narvatechnique lepivad Teenuse kasutamiseks kokku täiendavad tingimused, siis reguleerivad Kasutustingimused Teenuse kasutamist niivõrd kuivõrd need ei ole vastuolus täiendavate tingimustega.

2. Veebikeskkond ja selle kasutamine

2.1. Veebikeskkond võimaldab Kasutajal saada informatsiooni tööpakkumiste ja CV-de kohta ning muud töötamisega seotud teavet. Samuti on Kasutajal õigus avaldada Veebikeskkonnas oma CV, tööotsimiskuulutus või tööpakkumine.
2.2. Veebikeskkonna kasutamine on Kasutajale tasuta, välja arvatud kui Kasutustingimustes või Teenuse tingimustes on kokku lepitud teisiti. Tasuliste Teenuste eest makstava tasu suurus lepitakse kokku Lepingus, tasu kokkuleppe puudumisel lähtutakse Veebikeskkonnas avaldatud hinnakirjast. Tasuliste teenuste korral tekib Kasutajal tasu maksmise kohustus tasulise Teenuse tellimise hetkel. Kasutajal tuleb Teenuse eest tasuda täies ulatuses ja Narvatechnique ei tagasta makstud tasu isegi, kui Kasutaja otsustab tellitud Teenuse kasutamisest osaliselt või täielikult loobuda.
2.3. Narvatechniquel on õigus hinnakirja igal ajal ette teatamata muuta, avaldades uue hinnakirja Veebikeskkonnas.
2.4. Tasu maksmise kohustuse olemasolul kohustub Kasutaja tasu maksma Narvatechnique poolt esitatud arvel näidatud tähtajaks. Kui arvel ei ole maksetähtaega näidatud, siis tuleb tasu maksta hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul tasu maksmise kohustuse tekkimisest arvates. Tasu makstakse arvel näidatud Narvatechnique arveldusarvele, selle puudumisel Veebikeskkonnas näidatud Narvatechnique arveldusarvele. Kasutaja kannab kõik arve tasumisega seotud kulud ja teenustasud. Arve loetakse tasutuks raha laekumisega Narvatechnique arveldusarvele. Narvatechniquel on õigus keelduda Teenuse osutamisest kuni arve tasumiseni. Tasu maksmisega viivitamisel maksab Kasutaja viivist 0,1% tasumata summmast iga tasumisega viivitatud päeva eest.
2.5. Kasutaja võib kasutada Veebikeskkonda üksnes enesele töökoha või töötaja leidmiseks. Kasutajal ei ole ilma Narvatechniquee eelneva nõusolekuta lubatud kasutada Veebikeskkonda mistahes viisil teenuse osutamiseks kolmandale isikule, sõltumata kas teenust osutatakse raha eest või tasuta, ega kasutada Veebikeskkonnast saadud andmeid muul kui eelmises lauses nimetatud eesmärgil.
2.6. Veebikeskkond on üksnes tehniline lahendus, mille kaudu saavad tööotsijad avaldada oma CV või tööotsimiskuulutuse ja tööandjad tööpakkumise ning tööotsijal on võimalik kandideerida tööpakkumisele. Narvatechnique ei osale tööotsija ja tööpakkuja vahelistes läbirääkimistes ega vahenda lepingu sõlmimist, samuti ei ole Narvatechnique sõlmitava lepingu osapooleks ega vastuta Veebikeskkonda kasutades sõlmitud lepingu täitmise eest. Veebikeskkonna või Teenuste kasutamine ei taga Kasutajale töökoha või sobiva töötaja leidmist.
2.7. Narvatechnique ei ole uurinud ühegi Kasutaja tausta ega anna mistahes kinnitusi Kasutaja või tema poolt avaldatud andmete õigsuse kohta. Narvatechnique soovitab Kasutajal enne töölepingu sõlmimist põhjalikult uurida lepingu teise poole tausta, sh teise poole võimet sõlmitavat lepingut kohaselt täita.
2.8. Narvatechnique ei vastuta Kasutaja poolt Veebikeskkonda sisestatud andmete või dokumentide eest. Kasutaja poolt sisestatud andmete või dokumentide ning nende õigsuse ja õiguspärasuse eest vastutab üksnes Kasutaja. Kasutajal on õigus sisestada üksnes selliseid andmeid või dokumente, mis on õiged ega riku Narvatechniquee ega ühegi kolmanda isiku õigusi ega huve.
2.9. Narvatechniqueel on õigus Veebikeskkonnast ilma etteteatamata eemaldada mistahes andmed või dokumendid, mis rikuvad Narvatechniquee või kolmandate isikute õigusi või huve või on vastuolus avaliku korra või kõlblusnormidega. Kui Narvatechnique on andmed või dokumendid Veebikeskkonnast eemaldanud, siis ei ole Kasutajal õigust samu andmeid või dokumente Veebikeskkonda uuesti sisestada, välja arvatud kui Narvatechnique annab selleks eelneva nõusoleku.
2.10. Kasutajal on õigus Veebikeskkonda kasutada üksnes üldlevinud veebibrauserite (näiteks Internet Explorer, Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Safari jne) abil. Kasutajal on keelatud kasutada Veebikeskkonda tarkvara või vahendite abil, mis võimaldavad teha ilma inimese sekkumiseta automaatseid päringuid. Käesoleva punkti rikkumisel on Narvatechniqueel õigus nõuda igalt rikkujalt leppetrahvi 10 000 eurot iga rikkumise eest. Sealjuures loetakse eraldi rikkumiseks iga päringut, mis rikub käesolevas punktis kokkulepitut.
2.11. Narvatechnique võib igal ajal ja etteteatamata mistahes viisil muuta Veebikeskkonda, sh piirata juurdepääsu Kasutaja andmetele või dokumentidele, muuta Kasutajale pakutavate Teenuste sisu ja ulatust, piirata Teenuste kasutamist jne. Narvatechnique ei või siiski muuta Veebikeskkonda selliselt, et Teenuste sisu muutuks olemuslikult teistsuguseks.
2.12. Narvatechnique teeb endast parima, et Veebikeskkond oleks pidevalt kättesaadav ja kasutatav. Narvatechnique ei vastuta siiski mistahes katkestuste eest Veebikeskkonna töös ega katkestuse tõttu tekkinud kahju eest.

3. Kasutajakonto

3.1. Kasutajal on võimalik registreerida Veebikeskkonnas endale kasutajakonto.
3.2. Kasutajakonto võimaldab Kasutajal luua oma CV, kandideerida tööpakkumistele, avaldada tööpakkumisi ja kasutada muid Teenuseid, mille kasutamiseks on Veebikeskkonnas vajalik kasutajakonto.
3.3. Kasutajakonto loomiseks tuleb Kasutajal Veebikeskkonnas täita avaldus ja kinnitada Kasutustingimuste ning vajadusel täiendavate Teenuse tingimustega nõustumist. Juriidilisele isikule konto loomisega kinnitab konto loonud isik, et tal on konto loomiseks õigus, sh esindusõigus.
3.4. Kasutajakonto loomisel valib Kasutaja endale kasutajatunnuse ja parooli. Parooli saab Kasutaja Veebikeskkonnas igal ajal muuta. Kasutaja kohustub hoidma kasutajatunnuse ja parooli salajas ning mitte avaldama neid kolmandatele isikutele. Kui kasutajatunnus või parool saavad teatavaks kolmandale isikule, kohustub Kasutaja Narvatechniquet sellest koheselt teavitama.
3.5. Kasutajakonto on kasutamiseks üksnes Kasutajale. Kasutajal ei ole lubatud võimaldada kolmandatel isikutel kasutajakonto kasutamist ega kasutada kasutajakontot kolmanda isiku huvides (näiteks on keelatud Kasutaja kasutajakonto kaudu kolmanda isiku tööpakkumise avaldamine). Kasutaja ei või kasutajakontot üle anda kolmandale isikule.
3.6. Narvatechnique võib igal ajal nõuda Kasutajalt isiku tuvastamist turvalisel viisil, sh ID kaardi või mobiil-ID abil.
3.7. Narvatechniqueel on õigus igal ajal kasutajakonto kasutamine osaliselt või täielikult peatada või kasutajakonto kustutada, kui kasutajakontoga seotud andmed on ebaõiged või Kasutaja kasutab kasutajakontot vastuolus Kasutustingimustega või viisil, mis rikub kolmanda isiku või Narvatechniquee õigusi, sh juhul, kui kasutajakontot kasutatakse kolmanda isiku huvides.
3.8. Kõik kasutajakontot kasutades Veebikeskkonnas tehtud toimingud loetakse tehtuks Kasutaja poolt, välja arvatud kui Kasutaja tõendab, et ta ei ole vastavat toimingut teinud ning kasutajakonto kasutamine kolmanda isiku poolt ei ole saanud võimalikuks Kasutaja tegevuse või tegevusetuse tulemusel. Kasutaja vastutab kõikide kasutajakonto abil tehtud toimingute tagajärgede, sh tekitatud kahju, eest.
3.9. Kasutajakonto võimaldab Kasutajal tellida Teenuseid. Kasutajakontot kasutades tellitud Teenuste puhul loetakse, et Teenuse on tellinud Kasutaja ning Kasutajale tekivad Teenuse tellimisega seotud õigused ja kohustused.

4. Tööotsija isikuandmete töötlemise põhimõtted

4.1. Teenuste osutamise ning Veebikeskkonna kasutamise võimaldamisega kogub ja töötleb Narvatechnique temale füüsilisest isikust Kasutaja (Tööotsijate) poolt avaldatud isikuandmeid(Isikuandmed) ning on selliselt käsitatav Isikuandmete vastutava töötlejana andmekaitsealaste õigusaktide tähenduses. Narvatechniquee poolt kogutavad ja töödeldavad Isikuandmed võivad hõlmata eelkõige Tööotsija nime, sünniaega, isikukoodi, e-posti aadressi, telefoni nr, kodu aadressi ja muid Tööotsijat ja tema karjääri puudutavaid andmeid ning andmeid, mis on seotud Tööotsija poolt Veebikeskkonna ning Teenuste kasutamisega. Narvatechnique töötleb Isikuandmeid eelkõige Tööotsijaga sõlmitud Lepingu täitmiseks, mille esemeks on vahendada Veebikeskkonna kaudu Tööotsija CV-d teistele Teenuste kasutajatele (Tööandjatele) ning võimaldada töö- või ametikohale kandideerimist.
4.2. Narvatechnique töötleb Isikuandmeid kooskõlas Euroopas tunnustatud andmekaitse põhimõtetega - eelkõige seaduslikkuse, õigluse, läbipaistvuse, eesmärgipärasuse ja minimaalsuse printsiipidega - ja kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub Isikuandmete töötlemisel alati Tööotsija huvidest, õigustest ja vabadustest. Narvatechniquee poolt Isikuandmete töötlemise kohta saab täiendavat informatsiooni küsida Veebikeskkonnas avaldatud Narvatechniquee andmekaitseametniku e-posti aadressil.
4.3. Tööotsijal on õigus avaldada Veebikeskkonnas oma CV, milles avaldatud Isikuandmed tehakse Tööandjale kättesaadavaks vastavalt Tööotsija poolt valitud avalikustamise tasemele. Teenuste osutamiseks ning Tööandjatele Tööotsija Isikuandmete edastamiseks võib Narvatechnique kasutada automatiseeritud, sh profiilianalüüsil põhinevat, töötlemist.
4.4. Narvatechnique edastab Tööandjatele Isikuandmeid lähtuvalt Tööotsija poolt valitud CV avalikustamise tasemest: (i) Kui Tööotsija valib CV aktiivse ja mittekonfidentsiaalse oleku, siis annab ta Narvatechniqueele õiguse avaldada Tööandjatele kõik Tööotsija poolt CV-sse sisestatud Isikuandmed. (ii) Kui Tööotsija valib CV aktiivse ja konfidentsiaalse oleku, siis annab ta Narvatechniqueele õiguse avaldada Tööandjatele kõik CV-sse sisestatud Isikuandmed, välja arvatud Tööotsija pilt, töökohad ning soovitajate nimed. Tööotsija lubab Narvatechniqueel töödelda CV-sse sisestatud e-posti aadressi selleks, et võimaldada Tööandjatel Tööotsijaga ühendust võtta. (iii) Kui Tööotsija on valinud CV passiivse oleku, siis ei ole Tööotsija Isikuandmed Tööandjatele nähtavad ning Tööandjad ei saa Tööotsijale pakkumisi teha.
4.5. Kui Tööotsija esitab oma CV kandideerimaks konkreetsele tööpakkumisele, siis sõltumata valitud CV avalikustamise tasemest edastatakse kõik tema poolt CV-sse sisestatud Isikuandmed vastavale Tööandjale. Mõningatel juhtudel soovivad Tööandjad kasutada tööpakkumisega seotud konkursi läbiviimiseks oma automatiseeritud värbamiskeskkonda (inglise keeles: applicant tracking system), mis on Veebikeskkonnaga liidestatud. Sellisel juhul edastab Narvatechnique Tööotsija CV-s avaldatud Isikuandmed vastavale tööpakkumisele kandideerimisel automaatselt ka sellisele Tööandja automatiseeritud värbamiskeskkonnale.
4.6. Kui Tööotsija on alustanud CV täitmist ning sisestanud oma Isikuandmed andmebaasi, kuid ei ole CV täitmist lõpetanud (kõik kohustuslikud väljad pole täidetud), siis ei ole Tööotsija Isikuandmed Tööandjatele nähtavad ning Isikandmeid neile ei edastata.

4.7. Pooled on kokku leppinud, et Narvatechniqueel ei ole automaatset kohustust edastada Tööotsija Isikuandmeid Tööandjatele ega muudele kolmandatele isikutele. Kui Tööotsija soovib, et Narvatechnique edastaks Tööotsija Isikuandmed kolmandale isikule, siis esitab Tööotsija selleks Narvatechniqueele kirjaliku avalduse, näidates ära kellele ja milliseid Isikuandmeid palub Tööotsija edastada.
4.8. Kui Tööotsija alustab CV koostamist, kuid CV jääb lõpetamata, siis saadab Narvatechnique seitsme (7) päeva jooksul CV loomisest arvates Tööotsijale meeldetuletuse, et Tööotsijal on lõpetamata CV. Kui Tööotsija kolmekümne (30) päeva jooksul pärast teavituse saatmist ei lõpeta CV koostamist, siis saadab Narvatechnique Tööotsijale uue meeldetuletuse. Kui Tööotsija kolmekümne (30) päeva jooksul viimasest meeldetuletusest arvates CV-d ei lõpeta, siis kustutab Narvatechnique lõpetamata CV ning kõik selles esitatud Isikuandmed.
4.9. Narvatechnique töötleb Isikuandmeid üldjuhul vaid Euroopa Majanduspiirkonnas ega edasta neid kolmandatesse riikidesse või rahvusvahelistele organisatsioonidele. Juhul, kui Narvatechnique seda siiski teeb, tagab ta, et Isikuandmed edastatakse üksnes sellisele kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, mis järgib Euroopa Majanduspiirkonnas kehtivate nõuetega samaväärseid isikuandmete kaitse nõudeid.
4.10. Isikuandmete töötlemiseks on teatud juhtudel vajalik kasutada kolmandaid isikuid - andmetöötlejaid. Andmetöötlejad töötlevad Isikuandmeid Narvatechniquee nimel üksnes juhul, kui see on töötlemise eesmärgil vajalik, ning tingimusel, et nad tagavad õigusaktidega nõutud Isikuandmete kaitse taseme. Narvatechnique kasutab Isikuandmete töötlemisel eelkõige järgmiseid andmetöötlejaid (kategooriate kaupa): (i) Tööandjad, kes töötlevad Isikuandmeid vastavalt Kasutustingimuste ptk-s 6 sätestatud nõuetele. (ii) IT-teenuste pakkujad, kes aitavad Narvatechniqueel Andmeid turvaliselt hoida, süstematiseerida ja töödelda ning tagavad Veebikeskkonna toimimise ja arendamise, sealhulgas kuid mitte ainult pilveteenuste pakkujad, automatiseeritud värbamiskeskkondade pakkujad (inglise keeles: applicant tracking system providers), tarkvaraarendajad jne. (iii) E-kirjade edastusteenuse pakkuja, kes aitab Tööotsijale turundusmaterjale ja pakkumisi edastada. (iv) Narvatechniqueega ühte ettevõtete gruppi kuuluvatele äriühingutele, osas, milles see on vajalik Teenuste osutamiseks.
4.11. Mõned Tööandjad soovivad kasutada Veebikeskkonnas avaldatud tööpakkumisega seotud konkursi läbiviimiseks Veebikeskkonna asemel mõnda automatiseeritud värbamiskeskkonda (inglise keeles: applicant tracking system), millisel juhul suunatakse Tööotsija vastavale tööpakkumisele kandideerimisel automaatselt edasi Tööandja poolt kasutatavasse värbamiskeskkonda. Sellisel juhul ei viida tööpakkumisega seotud konkurssi läbi Veebikeskkonnas, vaid vastavas värbamiskeskkonnas, ning Narvatechnique selle keskkonna kaudu avaldatud Tööotsija Isikuandmeid ei töötle.
4.12. Kuna Tööotsijal võib Narvatechniquee Teenuste ning Veebikeskkonna kasutamise vastu huvi tekkida või taastuda mistahes eluperioodil, säilitab Narvatechnique Isikuandmed seni kuni Tööotsija on oma Kasutajakonto kustutanud, taotlenud Narvatechniqueelt kirjalikult oma Isikuandmete kustutamist või kuni Narvatechniqueele saab teavaks asjaolu, et Tööotsija ei ole enam elus. Nimetatud juhtudel kustutab Narvatechnique Isikuandmed ühe kuu jooksul vastava aluse esinemisest.
4.13. Lisaks Tööotsijaga sõlmitud Lepingu täitmisele kasutab Narvatechnique Isikuandmeid ka turundusliku profiilianalüüsi tegemiseks ning turundusmaterjalide ja pakkumiste saatmiseks Tööotsijale. Sellisel juhul on Isikuandmete töötlemise aluseks Tööotsija nõusolek. Nõusoleku andev Tööotsija peab olema vähemalt 13-aastane. Alla 13-aastase Tööostija poolt antud nõusolek on kehtiv vaid juhul, kui ta edastab Narvatechniqueele lisaks ka oma vanema või hooldaja kirjaliku nõusoleku. Vastava kirjaliku nõusoleku puudumisel Narvatechnique alla 13-aastase Tööotsija Iiskuandmeid turundusliku profiilianalüüsi tegemiseks ei kasuta ega temale turundusmaterjale ja pakkumisis ei saada. Tööotsija võib käesoleva punkti alusel antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, saates Narvatechniqueele info@cvkeskus.ee sellekohase teate. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta Tööotsija õigust kasutada Teenuseid ja Veebikeskkonda.
4.14 Narvatechnique töötleb Isikuandmeid ka statistilistel eesmärkidel, sh teostab profiilianalüüsi, et analüüsida tööturu trende ning parendada Tööotsijatele pakutavaid teenuseid. Sellisel juhul töötleb Narvatechnique Isikuandmeid õigustatud huvi alusel, mis tähendab eelkõige tasakaalu Narvatechniquee huvi ja Tööotsija õiguste vahel. Narvatechnique ei saa tagada parimat ja kaasaegsemat Veebikeskkonda ja Teenuseid ilma statistikat ja turuanalüüsi tegemata. Sellise töötlemise mõju Tööotsija õigustele on siiski minimaalne, kuna sellise töötlemise tulemused ei ole reeglina isikustatud.
4.15. Tööotsijal on igal ajal õigus pöörduda Narvatechniquee poole, et teostada enda Kasutustingimustest ja õigusaktidest tulenevaid õiguseid, sealhulgas: (i) üks kord kuus küsida Narvatechniqueelt informatsiooni isikute kohta, kes on Tööotsija isikuandmetega tutvunud; (ii) taotleda Narvatechniqueelt informatsiooni, milliseid temaga seotud Isikuandmeid Narvatechnique töötleb; (iii) nõuda Isikuandmete parandamist ja kustutamist vastavalt Kasutustingimustes sätestatud korrale; (iv) õigusaktides sätestatud aluste esinemisel piirata Isikuandmete töötlemist ning esitada vastuväiteid Isikuandmete töötlemisele; (v) esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile.
4.16. Tööotsija poolt Kasutustingimustega nõustumisega annab Tööotsija nõusoleku Narvatechniquee poolt Veebikeskkonnas „küpsiste“ kasutamiseks eesmärgiga Teenust isikustada ja aidata kaasa Tööotsijale parema Teenuse osutamisele.

5. Autoriõigused jm intellektuaalse omandi õigused

5.1. Kõik Veebikeskkonnaga ja selles avaldatud teostega seotud autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused (sh andmebaasi tegija õigused) kuuluvad Narvatechniqueele.
5.2. Kasutaja loovutab tasuta Narvatechniqueele kõik varalised õigused mistahes andmetele, dokumentidele või muudele teostele, mis ta sisestab Veebikeskkonda. Kasutaja kinnitab, et tema poolt andmete või dokumentide Veebikeskkonda sisestamisega ei rikuta kolmandate isikute autoriõigusi. Varalised õigused loetakse Narvatechniqueele loovutatuks teose sisestamisega Veebikeskkonda.
5.3. Kasutaja annab punktis 5.2 nimetatu osas Narvatechniqueele tasuta ainulitsentsi Kasutaja isiklike õiguste kasutamiseks mistahes vormis ja viisil autoriõiguse seaduse tähenduses ilma geograafiliste piiranguteta kogu autoriõiguste kehtivuse tähtajaks. Kasutaja piirab enda isiklike õiguste teostamise viisi ja ulatust vastavalt Kasutustingimustes antud ainulitsentsile. Narvatechniqueel on õigus Kasutaja isiklike õiguste osas anda all-litsentse. Ainulitsents loetakse Narvatechniqueele antuks teose sisestamisega Veebikeskkonda. Kasutustingimuste alusel antud ainulitsents hõlmab kõiki edasisi teose arendusi. Kasutaja lubab vajadusel teha oma teoses ja Kasutaja nime tähistuses mis tahes muudatusi, lisada tema teosele teisi teoseid, illustratsioone, kommentaare jms. Kasutaja on nõus, et Narvatechnique ei ole kohustatud kajastama teose juures Kasutaja nime.
5.4. Kasutajal ega kolmandatel isikutel ei ole ilma Narvatechniquee eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust Veebikeskkonda ja selle koostisosi mistahes viisil reprodutseerida, levitada, edastada, tõlkida, lülitada teistesse andmebaasidesse, teha väljavõtteid jms viisil kasutada. Kasutaja kohustub mitte edastama kolmandatele isikutele mistahes teoseid, mis ta on saanud Veebikeskkonda kasutades.

6. Tööandjatele osutatavate teenuste ja Tööandja poolt isikuandmete töötlemise tingimused

6.1. Käesolevas peatükis sisalduvaid tingimusi kohaldatakse üksnes Lepingutele, mille pooleks on Kasutaja, kes soovib avaldada Veebikeskkonnas tööpakkumisi või kasutada muid tööandjatele suunatud Teenuseid (Tööandja). Eeldatakse, et Tööandja avaldab Veebikeskkonnas tööpakkumise seoses oma majandus- või kutsetegevusega.
6.2. Tööandja kohustub Teenuste kasutamisel järgima kõiki õigusaktides sätestatud kohustusi, sh hoiduma tegevustest, mis võivad kaasa tuua tööotsijate diskrimineerimise või muul viisil kahjustada tööotsijate õigusi.
6.3. Tööandja poolt Veebikeskkonnas avaldatud tööpakkumine peab vastama järgmistele tingimustele: (i) ühe tööpakkumisega võib otsida töötajat vaid ühele töö- või ametikohale ning üksnes ühte asukohta; (ii) Tööandjal ei ole lubatud pärast tööpakkumise avaldamist muuta tööpakkumise olulisi tingimusi, ennekõike pakutava töö- või ametikoha nimetust ja kirjeldust (va ilmsed kirjavead); (iii) tööpakkumises ei või sisalduda viidet võimalusele kandideerida tööpakkumisele muul viisil kui saates CV läbi Veebikeskkonna, välja arvatud kui selleks on Narvatechniquee kirjalik nõusolek.
6.4. Tööandja poolt Veebikeskkonna ja Teenuste kasutamisega avaldab Narvatechnique Tööandjale tööotsijate isikuandmeid (Andmed), mistõttu on Narvatechnique vastutava töötleja ning Tööandja volitatud töötlejana kohustatud tagama vastavate Andmete töötlemise vastavuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 (GDPR) ja riigisiseste andmekaitsealaste õigusaktide nõuetele(Andmekaitseseadused). Seega, seni kuni Tööandja töötleb Narvatechniqueelt saadud Andmeid, peabzta järgima muuhulgas järgmiseid nõudeid: (i) Narvatechniquee juhised. Tööandja töötleb Andmeid kookõlas Andmekaitseseaduste, Narvatechniqueega sõlmitud Lepingus ja Kasutustingimustes sätestatud nõuete ja muude Narvatechniquee juhistega ning rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta temale edastatud Andmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotamise, muutmise, loata avaldamise või juurdepääsemise eest; (ii) Andmete kustutamine. Värbamisprojekti lõppedes kustutab Tööandja kõik Narvatechniqueelt vastava projekti käigus saadud Andmed vastavalt Narvatechniqueega sõlmitud lepingu ja Kasutustingimuste nõuetele või Narvatechniquee juhistele, välja arvatud selle tööotsija Andmed, kellega Tööandja sõlmib värbamisprojekti tulemusena töösuhte, või kui Andmete säilitamine on kohustuslik või lubatud vastavalt õigusaktidele või kandidaadilt saadud kirjalikule nõusolekule. Juhul, kui õigusaktidest või kandidaadi poolt antud kirjalikust nõusolekust ei tulene teisi, ei tohi Tööandja säilitada tööotsijate andmeid mis tahes muul eesmärgil kui seoses konkreetse värbamisprojektiga, nt eesmärgiga pakkuda tööotsijale organisatsioonis teist töökohta või säilitada Andmeid tulevaste värbamisprojektide jaoks. Narvatechniquee taotlusel esitab Tööandja Narvatechniqueele tõendid Andmete hävitamise kohta; (iii) Rahvusvaheline Andmete edastamine. Tööandja ei edasta ega/või talleta Andmeid Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole ilma tööotsija eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud järgmises punktis lubatud juhtudel; (iv) Alamtöötlejad. Tööandja ei edasta Andmeid ega kaasa Andmete töötlemisele kolmandaid isikuid (sh Tööandjaga samasse kontserni kuuluvatele isikutele) ilma Narvatechniquee eelneva nõusolekuta. Narvatechniquee nõusolek pole vajalik juhul, kui tööostija on andnud Tööandjale kirjaliku nõusoleku tema Andmete edastamiseks teisele Tööandjale või kui Tööandja edastab Andmeid pilveteenuseid või automatiseeritud värbamiskonna (inglise keeles: applicant tracking system) teenuseid pakkuvale ettevõttele, mis vastavalt nende andmetöötluse tingimustele vabatahtlikult või vastavalt kohalduvale õigusele järgib GDPR nõudeid; (v) Konfidentsiaalsus. Tööandja tagab, et kõik Andmetele juurdepääsu omavad töötajad ja muud esindajad on teadlikud käesolevatest Kasutustingimustest ja on seotud konfidentsiaalsus- kohustusega; (vi) Kaasabi. Tööandja aitab Narvatechniqueel täita kõiki GDPR-st tulenevaid vastutava töötleja kohustusi; (vii) Kontroll. Narvatechniquee palvel esitab Tööandja Narvatechniqueele kogu Kasutustingimustest ja Andmekaitseseadustest tulenevate kohustuste täitmist tõendava teabe; (viii) Turvaintsidendid. Tööandja teavitab Narvatechniquet viivitamatult Andmetega seotud rikkumisest või Andmete kahjustamise või turvariskide esinemise võimalusest. Tööandja võtab tarvidusele kõik meetmed ja teeb mõistlikud jõupingutused, mis on vajalikud sellise juhtumi tagajärgede kõrvaldamiseks või leevendamiseks.
6.5. Tööpakkumise avaldamisel Veebikeskkonnas salvestuvad automaatselt Tööandja kasutajakontole kõikide Veebikeskkonna kasutajate CV-d, kes vastavale tööpakkumisele kandideerivad. Salvestatud CV-d sisaldavad Andmeid. Tööandjal on võimalik oma kasutajakontot kasutades lisada iga CV juurde kommentaare. Narvatechnique ei kontrolli, milliste Veebikeskkonna kasutajate CV-d ning Andmed on Tööandja kasutajakontol salvestatud või milliseid kommentaare on Tööandja CV-le lisanud. Tööandjal on võimalik igal ajal salvestatud CV-d või kommentaarid kustutada. Tööandja vastutab tema kasutajakontol toimuva Andmete töötlemise eest ja kohustub tagama selliste Andmete töötlemise kooskõlas Kasutustingimuste ning kehtivate õigusaktidega. Narvatechnique kustutab Tööandja kasutajakontole salvestatud CV või kommentaari, kui Narvatechniqueele saab teatavaks, et Tööandja ei töötle vastavas CV-s või kommentaaris sisalduvaid Andmeid Kasutustingimuste ja õigusaktide kohaselt.
6.6. Tööandja kasutab Andmeid üksnes tööpakkumisega seotud konkursi läbiviimise eesmärgil ning üksnes ulatuses, mis on minimaalselt vajalik vastava eesmärgi saavutamiseks. Tööandja ei kasuta Veebikeskkonda ega selle kaudu saadud Andmeid viisil, mis on vastuolus õigusaktidega, isegi kui selline kasutamine on võimalik. Näiteks on Tööandjal keelatud kasutada Andmeid tööotsijate diskrimineerimiseks mistahes tunnuse põhjal.
6.7. Tööandja kohustub Narvatechniqueele hüvitama mistahes kahju ja kulud, mis kaasnevad sellega, et Tööandja kasutab Veebikeskkonda või Veebikeskkonna abil saadud Andmeid vastuolus Kasutustingimuste või õigusaktidega.
6.8. Kasutustingimustega nõustumisega kinnitab Tööandja: (i) et käesolevas Kasutustingimuste peatükis sätestatud isikuandmete töötlemise reeglid moodustavad Narvatechniquee ja Tööandja vahel kehtiva ja siduva andmete töötlemise lepingu GDPR art 28 tähenduses, v.a. juhul, kui pooled on sõlminud andmete töötlemiseks eraldiseisva lepingu, millisel juhul lähtutakse Andmete töötlemise osas vastava lepingu tingimustest. (ii) et ta nõustub saama Narvatechniquee uudiskirju. (iii) et ta nõustub Narvatechniquee poolt Veebikeskkonnas „küpsiste“ kasutamisega eesmärgiga Teenust isikustada ja aidata kaasa Tööandjale parema Teenuse osutamisele.

7. Töövahendusteenuse osutajatele kohalduvad eritingimused

7.1. Töövahendusteenuse osutajaks Kasutustingimuste mõttes loetakse iga isikut, kes vahendab töötajaid kolmandale isikule või muul viisil aitab kolmandal isikul töötajaid leida. Töövahendusteenuse osutajaks ei loeta tööandja huvides tegutsevaid töötajaid.
7.2. Töövahendusteenuse osutajal on õigus Veebikeskkonda kasutada üksnes Narvatechniquee eelneval kirjalikul nõusolekul ja poolte vahel kokkulepitavatel tingimustel.v 7.3. Töövahendusteenuse osutajal on keelatud Narvatechniquee nõusolekuta Veebikeskkonda või Teenuseid kasutada isegi juhul, kui see on tehniliselt võimalik. Juhul, kui töövahendusteenuse osutaja on tellinud Teenuse ja selle eest tasunud, on Narvatechniqueel õigus keelduda teenuse osutamisest, kuid Teenuse eest makstud tasu ei tagastata.

8. Lõppsätted

8.1. Mõlemal poolel on õigus Leping igal ajal üles öelda, teatades sellest teisele poolele.
8.2. Narvatechniqueel on õigus ilma etteteatamata piirata või keelata Kasutajal Veebikeskkonna või mõne Teenuse kasutamine või keelduda Teenuse osutamisest ja/või Leping üles öelda, kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi või Teenuse täiendavaid tingimusi või Kasutaja tegevus rikub Narvatechniquee või teise Kasutaja õiguspäraseid huvisid.
8.3. Narvatechniqueel on õigus igal ajal ja ilma põhjust nimetamata öelda üles Leping ja/või keelata Veebikeskkonna kasutamine või keelduda Teenuse osutamisest või lõpetada Teenuse osutamine igale Kasutajale, kelle suhtes on Narvatechniqueel põhjendatud kahtlus, et ta kasutab Veebikeskkonda kolmandale isikule teenuse osutamiseks ilma Narvatechniquee eelneva nõusolekuta.
8.4. Narvatechniquee poolt Lepingu ülesütlemisel Kasutustingimuste punktides 8.2 või 8.3 nimetatud alustel või Kasutaja poolt Lepingu ülesütlemisel Kasutustingimuste punkti 8.1 või 8.7 sätestatud alusel, ei ole Narvatechniqueel kohustust tagastada Kasutaja poolt makstud mistahes tasusid, isegi kui makstud tasu eest ei ole Teenuseid osutatud.
8.5. Narvatechniqueel ei ole kohustust Kasutajaga Lepingut sõlmida ega võimaldada Kasutajal Veebikeskkonda kasutada või Kasutajale Teenuseid osutada. Narvatechnique ei pea Lepingu sõlmimisest keeldumist põhjendama.
8.6. Narvatechnique ei vastuta mistahes kahju eest, mis tekib Kasutajale või kolmandale isikule seoses Veebikeskkonna kasutamise või Lepinguga, välja arvatud kui Narvatechniquee vastutust ei saa vastavalt kohalduvale õiguse imperatiivsetele normidele välistada. Niivõrd kuivõrd Narvatechniquee vastutust ei ole võimalik välistada, on Narvatechniquee vastutus piiratud summaga, mis vastab viiekümnele (50) eurole. Kui Teenus ei vasta kokkulepitule (sh kui Teenuse osutamine viibib) ning Narvatechnique vastutab selle eest, siis on Narvatechniqueel õigus rikkumine heastada Teenuse parandamise ja/või Teenuse osutamise perioodi pikendamise teel. Kasutajal ei ole õigust kasutada õiguskaitsevahendeid osas, milles Narvatechnique on rikkumise heastanud või milles heastamine on veel võimalik.
8.7. Narvatechnique võib Kasutustingimusi muuta igal ajal ilma Kasutaja eelneva nõusolekuta, avaldades muudetud Kasutustingimused Veebikeskkonnas. Muudetud Kasutustingimused hakkavad kehtima nende avaldamisest Veebikeskkonnas. Kui Kasutaja Kasutustingimuste muutmisega ei nõustu, siis on tal õigus Leping üles öelda ühe (1) kuu jooksul muudetud Kasutustingimuste Veebikeskkonnas avaldamisest arvates, saates Narvatechniqueele sellekohase kirjaliku teate. Juhul kui Kasutaja käesolevas punktis nimetatud tähtaja jooksul Lepingut üles ei ütle või asub Teenuseid või Veebikeskkonda kasutama enne nimetatud tähtaja möödumist, siis loetakse, et ta on muudetud Kasutustingimustega tutvunud ja nõustub nendega. Kõigile Teenustele, mida telliti enne muudetud Kasutustingimuste avaldamist Veebikeskkonnas, kohaldatakse enne avaldamist kehtinud Kasutustingimusi ning Teenustele, mida telliti pärast muudetud Kasutustingimuste Veebikeskkonnas avaldamist, kohaldatakse muudetud Kasutustingimusi.
8.8. Kasutustingimustele ja Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.
8.9. Vaidlused Kasutustingimuste, Lepingu või Veebikeskkonna kasutamise üle lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Ida-Viru Maakohtus Jõhvis Eesti Vabariigis.
8.10. Kasutustingimused on koostatud eesti keeles. Narvatechnique on teinud Kasutustingimused kättesaadavaks ka teistes keeltes hõlbustamaks nendest arusaamist. Eestikeelse ja muus keeles avaldatud Kasutustingimuste tähenduse lahknemise korral lähtutakse Kasutustingimuste eestikeelsest tekstist.